Icon
ZAPRASZAMY DO HUTY JULIA
JESTEŚMY OTWARCI SIEDEM DNI W TYGODNIU !
PIECHOWICE, UL. KRYSZTAŁOWA 73
Icon
REGULAMIN TURYSTYCZNY HUTY SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO JULIA – UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DLA DZIECI - MALOWANIE NA SZKLE , GRAWEROWANIE NA SZKLE I ŚWIAT KORALIKÓW

1. Bilety wstępu.

 1. Na warsztaty MALOWANIA NA SZKLE, GRAWEROWANIA NA SZKLE i warsztaty ŚWIAT KORALIKóW organizowane przez Hutę Julia obowiązują bilety wstępu, zakupione w kasie biletowej Huty Julia lub online na stronie internetowej www.hutajulia.com.
 2. Voucher na warsztaty należy wymienić w kasie biletowej na bezpłatny/-e bilet/-y wstępu.
 3. Bilety zakupuje się na określony dzień i godzinę. Po upływie daty i godziny rozpoczęcia warsztatów, określonych na bilecie, traci on ważność, a osoba spóźniona nie zostanie wpuszczona na warsztaty. Koszty niewykorzystanego biletu nie podlegają zwrotowi.
 4. Cena biletu obejmuje:
 • prowadzenie warsztatów przez animatora,
 • uczestnictwo w warsztatach,
 • robienie zdjęć - bez lampy błyskowej,
 • filmowanie,
 1. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby, które dokonały rezerwacji telefonicznej.

 

2. Grupy zorganizowane.

 1. Grupy zorganizowane zobowiązane są do dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu zwiedzania.
 2. Grupa posiadająca zarezerwowany termin ma pierwszeństwo przed grupą, która rezerwacji nie złożyła.
 3. Jeżeli grupa zorganizowana spóźni się, czas rozpoczęcia warsztatów może ulec zmianie, a czas trwania warsztatówmoże ulec skróceniu.
 4. Spóźnienie może skutkować także niemożliwością realizacji usługi. W takiej sytuacji koszty niewykorzystanych biletów nie podlegają zwrotowi.
 5. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje koordynator ruchu turystycznego w Hucie Julia.

 

 3. Uczestnictwo w warsztatach.

 1. Wejście do budynków produkcyjnych Huty Julia, gdzie odbywają się warsztaty, jest możliwe tylko z przewodnikiem wewnątrzzakładowym lub zewnętrznym, posiadającym stosowne uprawnienia.
 2. Przewodnik zewnętrzny mające stosowne uprawnienia może wprowadzić zwiedzających do budynków produkcyjnych jedynie za wyraźną zgodą koordynatora ruchu turystycznego.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu do budynków produkcyjnych bez przewodnika.
 4. Na wejście na warsztaty należy czekać w miejscu wyznaczonym przez pracowników turystycznych huty.
 5. W warsztatach mogą uczestniczyć:
 • dzieci od 4 lat i dorośli - warsztaty MALOWANIA NA SZKLE,
 • dzieci od 9 lat i dorośli - warsztaty GRAWEROWANIA NA SZKLE.
 • Dzieci od 4 lat i dorośli - warsztaty ŚWIAT KORALIKóW
 1. Do pracowni warsztatów mogą wejść wyłącznie osoby posiadające bilety. Osoby towarzyszące, opiekunowie, rodzice mogą wejść do pracowni warsztatów jedynie po zakupieniu biletu na warsztaty.
 2. Opiekunowie, o których była mowa w pkt 6 mogą wejść do pracowni warsztatów nieodpłatnie tylko w przypadku, gdy ich podopieczny jest w wieku 4-5 lat albo niepełnosprawny i wymaga asysty opiekuna, a także za wyraźną zgodą koordynatora lub animatora.
 1. W pomieszczeniu warsztatów mogą przebywać wyłącznie pracownicy huty, uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie, o których mowa w pkt 6 i 7.
 2. Czas trwania warsztatów wynosi ok. 45 minut.
 3. Podczas trwania warsztatów należy się stosować do uwag i zaleceń animatora.
 4. Podczas trwania warsztatów zabrania się opuszczania sali bez uzgodnienia z animatorem.
 5. Korzystanie z wyposażenia warsztatów jest dozwolone dopiero po przeprowadzonym przez animatora szkoleniu i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Wszelkie czynności w tracie zajęć należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków ostrożności, aby nie uszkodzić sprzętu oraz nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.
 7. W warsztatach nie mogą brać udział osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Koordynator lub animator ma prawo wyprosić osobę biorącą udział w warsztatach naruszającą zasady określone w pkt 1 - 14, w szczególności osobę, która jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, albo stanowiącą zagrożenie dla siebie lub innych osób.
 9. Koordynator lub animator ma prawo wyprosić grupę, w której znajdują się osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo stanowią zagrożenie dla siebie lub grupy.

 

 4. Odpowiedzialność.

 1. Huta Szkła Kryształowego "Julia" i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub uszczerbek na zdrowiu osób biorących udział w warsztatach, powstałe na skutek naruszenia przez nie zasad określonych w § 3 niniejszego Regulaminu, bądź też niedostosowania się do uwag i zaleceń animatora.
 2. Huta Szkła Kryształowego "Julia" i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach warsztatów.
 3. Osoby dorosłe, sprawujące opiekę nad dziećmi uczestniczącymi w warsztatach, ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za szkody przez nie wyrządzone.

 

 5. Warunki bezpieczeństwa

 1. Wchodząc na hutę i na warsztaty należy zachować odpowiednie warunki bezpieczeństwa :

- idziemy za przewodnikiem oraz animatorem i nie oddalamy się od grupy

- nie wychodzimy z huty i sali, gdzie prowadzone są zajęcia bez wiedzy animatora i przewodnika

- nie przekraczamy żółtych linii

- nie dotykamy szkła ani żadnych urządzeń znajdujących się na trasie turystycznej

- zdjęcia robimy  bez lampy błyskowej i  bez twarzy pracowników

- patrzymy pod nogi

- zakaz wstępu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających

 

 

6 . Obostrzenia w stanie zagrożenia epidemicznego.

 

 1. W przypadku stwierdzenia u osób zwiedzających wyraźnych oznak choroby jak np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Fundacja zastrzega sobie prawo stosownej do sytuacji reakcji, w tym m.in. wezwania służb medycznych lub niewpuszczenia danej osoby na teren obiektów Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium. na warsztaty malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików lub do sklepu firmowego.
 2. Powyższe zasady dotyczą także grup zorganizowanych. W związku z tym na organizatorze grupy spoczywa obowiązek zapoznania się z tymi zasadami, poinformowania o nich grypy oraz dołożenia starań, aby zwiedzanie Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, albo udział w warsztatach malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików czy dokonywanie zakupów w sklepie firmowym przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.
 3. W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów dotyczących działalności instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, lub innej zmiany przepisów, zaleceń lub wytycznych organów administracji związanych z trwającym na terytorium RP stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zwiedzania lub warsztatów i zwrotu biletu.
 4. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami oraz ich akceptację.

 

 7. Postanowienia końcowe.

 1. Udział w warsztatach wymaga zapoznania się przez uczestników warsztatów lub ich opiekunów z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku, uszkodzeń ciała, kalectwa.