Icon
ZAPRASZAMY DO HUTY JULIA
JESTEŚMY OTWARCI SIEDEM DNI W TYGODNIU !
PIECHOWICE, UL. KRYSZTAŁOWA 73
Icon
REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM SZKLANYCH OPOWIEŚCI KRYSTALIUM
§ 1. Bilety wstępu.

1. Centrum Szklanych Opowieści Krystalium (zwane dalej Krystalium) można zwiedzić jedynie po okazaniu ważnego biletu wstępu, zakupionego w kasie biletowej Krystalium lub online na stronie internetowej www.hutajulia.com.

2. Voucher rodzinny należy wymienić w kasie biletowej na bezpłatny/-e bilet/-y wstępu.

3. Bilety zakupuje się na określony dzień i może być on wykorzystany w tym dniu w godzinach od 9:00 do 16:30. Po upływie daty określonej na bilecie, traci on ważność. Koszty niewykorzystanego biletu nie podlegają zwrotowi.

4. Cena biletu zawiera: − zwiedzanie Krystalium, − możliwość filmowania oraz robienia zdjęć (bez lampy błyskowej), − parking.

5. Zastrzega się możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu do Krystalium. Informacje o zmianach podawane są do wiadomości na stronie www.hutajulia.com.

§ 2. Wejścia bezpłatne i bilety ulgowe.

1. Bilet ulgowy przysługuje:
− dzieciom do 15 roku życia,
− osobom z orzeczoną grupą niepełnosprawności,
− opiekunowi osoby niepełnosprawnej, która ma orzeczony
znaczny stopnień niepełnosprawności.

2. Dokumenty uprawniające do biletu ulgowego należy okazywać przed dokonaniem zakupu.

3. Bezpłatne wejście w celu zwiedzania Krystalium przysługuje:
− kierowcom autokarów, którzy przywożą zwiedzającą grupę,
− pilotom i przewodnikom, którzy pilotują/prowadzą grupę – w przypadku grup szkolnych – 1 opiekun na 10 uczniów,
− dzieciom do 3 roku życia, przy czym obowiązkowe jest pobranie w kasie biletowej biletu za 0 zł.

4. Bilety ulgowe oraz bezpłatne nie obejmują zajęć warsztatowych.

5. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje koordynator ruchu turystycznego w Hucie Julia.

§ 3. Zwiedzanie Krystalium.

1. Turyści indywidualni oraz grupowi rozpoczynają zwiedzanie z wyznaczonego miejsca.

2. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przebywać na terenie Krystalium tylko pod opieką osoby dorosłej.

3. Czas zwiedzania Krystalium wynosi około 40 minut.

4. Wyjście w trakcie zwiedzania poza teren obiektów Krystalium jest równoznaczne z dobrowolnym zakończeniem zwiedzania.

5. Podczas zwiedzania Krystalium:
− zabronione jest przekraczanie wyznaczonych linii,
− zabronione jest opieranie się o blaty, gabloty, stanowiska ekspozycyjne,
− zabronione jest dotykanie eksponatów,
− należy wyciszyć telefon komórkowy,
− obowiązuje zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.

6. Na terenie Krystalium obowiązują następujące zakazy:
− wprowadzania do wewnątrz rowerów, hulajnóg, deskorolek itp.
− wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
− wnoszenia i zażywania środków odurzających,
− palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych,
− używania otwartego ognia,
− wnoszenia broni palnej, a także materiałów i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia (w uzasadnionych przypadkach Krystalium zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy przedmioty te nie są wnoszone na teren obiektu),
− prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznych,
− przenoszenia, wynoszenia, niszczenia elementów wyposażenia Krystalium,
− filmowania pracowników Krystalium w trakcie wykonywania przez nich pracy

7. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu, tj. na zewnątrz budynku oraz w Kawiarni Kryształowa jak i w należącym do niej ogródku kawiarnianym.

8. Zastrzega się prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji lub dostępu do dowolnej części terenu Krystalium. Informacja o ograniczeniach podana zostanie do wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.

9. Osoby zwiedzające, które naruszają zasady określone w pkt 5 i 6, w szczególności osoby, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz stanowią zagrożenie dla siebie lub innych osób zwiedzających, mogą zostać wyproszone z Krystalium.

§ 4. Grupy zorganizowane.

1. Grupy zorganizowane zobowiązane są do dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu zwiedzania.

2. Grupa posiadająca zarezerwowany termin ma pierwszeństwo przed grupą, która rezerwacji nie złożyła.

3. Pilot grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane i poinformowanie zwiedzających o zasadach zwiedzania określonych w § 3 niniejszego regulaminu.

4. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać innym grupom, czy gościom indywidualnym w zwiedzaniu.

5. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje koordynator ruchu turystycznego w Hucie Julia.

§ 5. Zasady bezpieczeństwa

1. Dozwolone jest wprowadzanie psów tylko przez osoby dorosłe zwiedzające Krystalium. Małe psy muszą być trzymane na rękach, w transporterach lub na krótkiej na smyczy, a duże psy na krótkiej smyczy. Każdy pies, zarówno duży jak i mały musi mieć założony kaganiec.

2. W razie ogłoszenia alarmu lub ewakuacji z obiektu należy wykonywać polecenia osób kierujących ewakuacją.

3. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie powiadomić personel Krystalium lub Straż Pożarną.

4. Podczas przebywania na terenie Krystalium należy stosować się do:
− znaków ewakuacyjnych,
− znaków ostrzegawczych,
− znaków ppoż.

§ 6. Odpowiedzialność.

1. Huta Szkła Kryształowego „Julia” i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub uszczerbek na zdrowiu osób zwiedzających lub wprowadzanych przez nich zwierząt, powstałe na skutek naruszenia przez osoby zwiedzające zasad określonych w niniejszym Regulaminie, bądź też niedostosowania się do uwag i zaleceń przewodnika.

2. Huta Szkła Kryształowego „Julia” i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w ogólnodostępnych miejscach na terenie Krystalium.

3. Osoby dorosłe, sprawujące opiekę nad dziećmi zwiedzającymi Krystalium, ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za szkody przez nie wyrządzone, w szczególności za uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Krystalium.

4. Osoby dorosłe, wprowadzające do Krystalium psa ponoszą odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone, w szczególności za uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Krystalium oraz są zobowiązane do posprzątania po psie.

§ 7 . Obostrzenia w stanie zagrożenia epidemicznego.

1. W przypadku stwierdzenia u osób zwiedzających wyraźnych oznak choroby jak np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Fundacja zastrzega sobie prawo stosownej do sytuacji reakcji, w tym m.in. wezwania służb medycznych lub niewpuszczenia danej osoby na teren obiektów Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium. na warsztaty malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików lub do sklepu firmowego.

2. Powyższe zasady dotyczą także grup zorganizowanych. W związku z tym na organizatorze grupy spoczywa obowiązek zapoznania się z tymi zasadami, poinformowania o nich grypy oraz dołożenia starań, aby zwiedzanie Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, albo udział w warsztatach malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików czy dokonywanie zakupów w sklepie firmowym przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.

3. W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów dotyczących działalności instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, lub innej zmiany przepisów, zaleceń lub wytycznych organów administracji związanych z trwającym na terytorium RP stanem epidemii wirusa SARS- CoV-2, Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zwiedzania lub warsztatów i zwrotu biletu.

4. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami oraz ich akceptację.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Każda osoba zwiedzająca jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku, uszkodzeń ciała, kalectwa