Zadzwoń do nas: +48 75 761 24 13google+youtubeinstagrampinteresttripadvisoriksoris
Zapisz się do newslettera

Regulamin – zwiedzanie

§ 1. Bilety wstępu.

 1. Hutę Julia można zwiedzić jedynie po okazaniu ważnego biletu wstępu, zakupionego w kasie biletowej Huty Julia lub online
  na stronie internetowej www.hutajulia.com.
 2. Voucher rodzinny należy wymienić w kasie biletowej
  na bezpłatny/-e bilet/-y wstępu.
 3. Bilety zakupuje się na określony dzień i godzinę. Po upływie godziny rozpoczęcia zwiedzania, określonej na bilecie, traci
  on ważność. Koszty niewykorzystanego biletu nie podlegają zwrotowi.
 4. Cena biletu zawiera:
 5. wstęp do huty z przewodnikiem
 6. zdjęć (bez lampy błyskowej),
 7. parking.

§ 2. Wejścia bezpłatne i bilety ulgowe.

 1. Bilet ulgowy przysługuje:
 2. dzieciom do 15 roku życia,
 3. osobom z orzeczoną grupą niepełnosprawności,
 4. opiekunowi osoby niepełnosprawnej, która ma orzeczony znaczny stopnień niepełnosprawności.
 5. Dokumenty uprawniające do biletu ulgowego należy okazywać przed dokonaniem zakupu.
 6. Bezpłatne wejście w celu zwiedzania Huty Julia przysługuje:
 7. kierowcom autokarów, którzy przywożą zwiedzającą grupę,
 8. pilotom i przewodnikom, którzy pilotują/prowadzą grupę –
  w przypadku grup szkolnych – 1 opiekun na 10 uczniów,
 9. dzieciom do 3 roku życia,

przy czym obowiązkowe jest pobranie w kasie biletowej   biletu za 0 zł.

 • W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje koordynator ruchu turystycznego w Hucie Julia.

§ 3. Grupy zorganizowane.

 1. Grupy zorganizowane zobowiązane są do dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu zwiedzania.
 2. Grupa posiadająca zarezerwowany termin ma pierwszeństwo przed grupą, która rezerwacji nie złożyła.
 3. Jeżeli grupa zorganizowana spóźni się, czas rozpoczęcia zwiedzania może ulec zmianie, a czas zwiedzania może ulec skróceniu.
 4. Spóźnienie może skutkować także niemożliwością realizacji usługi. W takiej sytuacji koszty niewykorzystanych biletów nie podlegają zwrotowi.
 5. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje koordynator ruchu turystycznego w Hucie Julia.

§ 4. Wstęp do budynków produkcyjnych.

 1. Zwiedzanie Huty Julia jest możliwe tylko z przewodnikiem wewnątrzzakładowym lub zewnętrznym, posiadającym stosowne uprawnienia.
 2. Przewodnik zewnętrzny mające stosowne uprawnienia może wprowadzić zwiedzających do budynków produkcyjnych jedynie za wyraźną zgodą koordynatora ruchu turystycznego.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu do budynków produkcyjnych bez przewodnika.

§ 5. Zwiedzanie Huty Julia.

 1. Turyści indywidualni oraz grupowi rozpoczynają zwiedzanie
  z wyznaczonego miejsca.
 2. Podczas zwiedzania Huty Julia:
 3. należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika,
 4. zabrania się oddzielania od grupy,
 5. zabrania się dotykania szkła,
 6. zabrania się używania lampy błyskowej,
 7. obowiązuje zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
 8. Koordynator lub przewodnik ma prawo wyprosić osobę zwiedzającą naruszającą zasady określone w pkt 2,
  w szczególności osobę, która jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo stanowi zagrożenie dla siebie lub innych zwiedzających.
 9. Koordynator lub przewodnik ma prawo wyprosić grupę,
  w której znajdują się osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo stanowią zagrożenie dla siebie lub grupy.
 10. Dzieci i młodzież do 15 roku życia mogą zwiedzać hutę tylko pod opieką osoby dorosłej.

§ 6. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Zwiedzanie Huty Julia odbywa się wzdłuż ścieżki turystycznej, wyznaczonej na hali produkcyjnej działającej huty szkła. Na hali tej może panować wysoka temperatura oraz wysoki poziom hałasu. O wszelkich oznakach dyskomfortu oraz pogorszenia stanu zdrowia podczas zwiedzania należy niezwłocznie powiadomić przewodnika.
 2. Każdorazowe zejście osoby zwiedzającej ze ścieżki turystycznej bez wyraźnej zgody przewodnika wykonywane jest na własną odpowiedzialność, Za szkody lub uszczerbek na zdrowiu będące jego konsekwencjami odpowiada wyłącznie ta osoba, a w przypadku dzieci do lat 15 osoby dorosłe, pod których opieką zwiedzają one Hutę Julia.
 3. Na podłodze w hali produkcyjnej mogą znajdować się duże ilości drobin szklanych. W związku z tym osoby zwiedzające powinny podczas zwiedzania Huty Julia używać odpowiedniego zakrytego obuwia. Osoby używające podczas zwiedzania Huty Julia innego obuwia, czynią to na własną odpowiedzialność. Za szkody lub uszczerbek na zdrowiu będące jego konsekwencjami odpowiada wyłącznie ta osoba, a w przypadku dzieci do lat 15 osoby dorosłe, pod których opieką zwiedzają one Hutę Julia.
 4. Dozwolone jest wprowadzanie psów tylko przez osoby dorosłe zwiedzające na ścieżkę turystyczną w hali produkcyjnej Huty Julia. Małe psy muszą być trzymane na rękach, w transporterach lub na krótkiej na smyczy, a duże psy na krótkiej smyczy. Każdy pies, zarówno duży jak i mały musi mieć założony kaganiec.
 5. Na podłodze w hali produkcyjnej mogą znajdować się duże ilości drobin szklanych, które mogą poranić łapy psa.
  W związku z tym osoby zwiedzające wprowadzają psy
  na teren Huty Julia na własną odpowiedzialność. Za szkody
  i uszczerbek na zdrowiu psa lub wywołane przez psa, odpowiada wyłącznie osoba wprowadzająca psa. Osoba wprowadzająca psa jest też zobowiązana po nim posprzątać.

§ 7. Odpowiedzialność.

 1. Huta Szkła Kryształowego „Julia” i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub uszczerbek na zdrowiu osób zwiedzających lub wprowadzanych przez nich zwierząt, powstałe na skutek naruszenia przez osoby zwiedzające zasad określonych w § 5 i 6 niniejszego Regulaminu, bądź też niedostosowania się do uwag i zaleceń przewodnika.
 2. Huta Szkła Kryształowego „Julia” i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w ogólnodostępnych miejscach na terenie Huty

$ 8 Obostrzenia w stanie pandemii

 1. W związku z trwającym stanem epidemii i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób zwiedzających oraz personelu Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, Fundacja Tradycji Sudeckich w Piechowicach (zwana dalej Fundacją) wprowadza następujące postanowienia dodatkowe do regulaminów zwiedzania obu obiektów oraz regulaminu uczestnictwa w warsztatach dla dzieci – malowanie na szkle, grawerowanie na szkle oraz świat koralików które obowiązują do odwołania:
 2. W budynku Centrum Szklanych Opowieści Krystalium może znajdować się jednocześnie 30 osób zwiedzających (tj. 1 osoba na 15m2 powierzchni pomieszczeń zamkniętych budynku Krystalium).
 3. W budynku Huty Julia może znajdować się jednocześnie 80 osób zwiedzających (tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni zamkniętych budynku Huty).
 4. W pomieszczeniu, w którym prowadzone są warsztaty dla dzieci, organizowane przez Hutę Julia, może znajdować się jednocześnie:

Warsztat Malowanie na szkle 5 osób osób (tj. 1 na 15 m2 powierzchni pomieszczenia)

Warsztat Grawerowanie na szkle 7 osób osób (tj. 1 na 15 m2 powierzchni pomieszczenia).

Warsztat Świat koralików 5 osób osób (tj. 1 na 15 m2 powierzchni pomieszczenia).

 Jednocześnie uczestnicy warsztatów zobowiązani są do zachowania między sobą odległości 1,5 m.W sklepie firmowym Huty Julia Kolor może znajdować się jednocześnie 12 klientów (tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni sklepu). W sklepie firmowym Huty Julia Biały może się znajdować jednocześnie 16 klientów (tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni sklepu)

5. Do limitów osób przebywających w obiektach Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, uczestniczących w warsztatach malowania na szkle, grawerowania na szkle i świat koralików oraz klientów sklepu firmowego, określonych w pkt 1-4 powyżej, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z tym zaświadczeniem.

6. Osoby nie posiadające zaświadczenia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, odmawiające jego okazania, albo odmawiające udzielenia informacji na temat posiadania takiego zaświadczenia, będą wpuszczane do budynków Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, na warsztaty malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików oraz do sklepu firmowego wyłącznie w ramach limitów określonych w pkt 1-4.

7. Osoby zwiedzające Hutę Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, osoby uczestniczące w warsztatach malowania na szkle,grawerowania na szkle, świat koralików oraz klienci sklepu firmowego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania nakazu zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa, nawet jeśli dana osoba jest zwolniona z tego nakazu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Klienci przebywający w sklepie firmowym zobowiązani są do noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk udostępnionych w sklepie.

8. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad, o których mowa powyżej, Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia przez daną osobę zwiedzanego obiektu lub pomieszczenia warsztatów, albo do niewpuszczenia danej osoby na jego teren, a w razie niepodporządkowania się żądaniu personelu, do wezwania Policji w celu interwencji.

9. W przypadku stwierdzenia u osób zwiedzających wyraźnych oznak choroby jak np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Fundacja zastrzega sobie prawo stosownej do sytuacji reakcji, w tym m.in. wezwania służb medycznych lub niewpuszczenia danej osoby na teren obiektów Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium. na warsztaty malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików lub do sklepu firmowego.

10. Powyższe zasady dotyczą także grup zorganizowanych. W związku z tym na organizatorze grupy spoczywa obowiązek zapoznania się z tymi zasadami, poinformowania o nich grypy oraz dołożenia starań, aby zwiedzanie Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, albo udział w warsztatach malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików czy dokonywanie zakupów w sklepie firmowym przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.

11. W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów dotyczących działalności instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, lub innej zmiany przepisów, zaleceń lub wytycznych organów administracji związanych z trwającym na terytorium RP stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zwiedzania lub warsztatów i zwrotu biletu.

12. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami oraz ich akceptację.

§ 9. Postanowienia końcowe.

 1. Każda osoba zwiedzająca jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku, uszkodzeń ciała, kalectwa.

Unia
Modernizacja Huty Szkła Kryształowego Julia w celu wprowadzenia nowych usług turystycznych „Świat Kryształu”. Projekt współfinansowany przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska.
Unia
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez "Kolglass" Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Kolat Ryszard”