Zadzwoń do nas: +48 75 761 24 13google+youtubeinstagrampinteresttripadvisoriksoris
Zapisz się do newslettera

Regulamin – warsztaty

§ 1. Bilety wstępu.

 1. Na warsztaty MALOWANIA NA SZKLE, GRAWEROWANIA NA SZKLE i warsztaty ŚWIAT KORALIKÓW organizowane przez Hutę Julia obowiązują bilety wstępu, zakupione w kasie biletowej Huty Julia lub online
  na stronie internetowej www.hutajulia.com.
 2. Voucher na warsztaty należy wymienić w kasie biletowej
  na bezpłatny/-e bilet/-y wstępu.
 3. Bilety zakupuje się na określony dzień i godzinę.
  Po upływie daty i godziny rozpoczęcia warsztatów, określonych na bilecie, traci on ważność, a osoba spóźniona nie zostanie wpuszczona na warsztaty. Koszty niewykorzystanego biletu nie podlegają zwrotowi.
 4. Cena biletu obejmuje:
 5. prowadzenie warsztatów przez animatora,
 • uczestnictwo w warsztatach,
 • robienie zdjęć – bez lampy błyskowej,
 • filmowanie,
 • parking.
 • Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.

§ 2. Grupy zorganizowane.

 1. Grupy zorganizowane zobowiązane są do dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu zwiedzania.
 2. Grupa posiadająca zarezerwowany termin ma pierwszeństwo przed grupą, która rezerwacji nie złożyła.
 3. Jeżeli grupa zorganizowana spóźni się, czas rozpoczęcia warsztatów może ulec zmianie, a czas trwania warsztatów może ulec skróceniu.
 4. Spóźnienie może skutkować także niemożliwością realizacji usługi. W takiej sytuacji koszty niewykorzystanych biletów nie podlegają zwrotowi.
 5. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje koordynator ruchu turystycznego w Hucie Julia.

§ 3. Uczestnictwo w warsztatach.

 1. Wejście do budynków produkcyjnych Huty Julia, gdzie odbywają się warsztaty, jest możliwe tylko
  z przewodnikiem wewnątrzzakładowym lub zewnętrznym, posiadającym stosowne uprawnienia.
 2. Przewodnik zewnętrzny mające stosowne uprawnienia może wprowadzić zwiedzających do budynków produkcyjnych jedynie za wyraźną zgodą koordynatora ruchu turystycznego.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu do budynków produkcyjnych bez przewodnika.
 4. Na wejście na warsztaty należy czekać w miejscu wyznaczonym przez pracowników turystycznych huty.
 5. W warsztatach mogą uczestniczyć:
 6. dzieci od 4 lat  i dorośli – warsztaty MALOWANIA NA SZKLE,
 7. dzieci od 9 lat i dorośli – warsztaty GRAWEROWANIA NA SZKLE.
 8. Dzieci od 4 lat i dorośli – warsztaty ŚWIAT KORALIKÓW
 9. Do pracowni warsztatów mogą wejść wyłącznie osoby posiadające bilety. Osoby towarzyszące, opiekunowie, rodzice mogą wejść do pracowni warsztatów jedynie po zakupieniu biletu na warsztaty.
 10. Opiekunowie, o których była mowa w pkt 9 mogą wejść do pracowni warsztatów nieodpłatnie tylko w przypadku gdy nieletni uczestnik warsztatów jest niepełnosprawny i wymaga asysty opiekuna, a także za wyraźną zgodą koordynatora lub animatora.
 • W pomieszczeniu warsztatów mogą przebywać wyłącznie pracownicy huty, uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie,
  o których mowa w pkt 6 i 7.
 • Czas trwania warsztatów wynosi ok. 45 minut.
 • Podczas trwania warsztatów należy się stosować do uwag i zaleceń animatora.
 • Podczas trwania warsztatów zabrania się opuszczania sali bez uzgodnienia z animatorem.
 • Korzystanie z wyposażenia warsztatów jest dozwolone dopiero po przeprowadzonym przez animatora szkoleniu
  i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Wszelkie czynności w tracie zajęć należy przeprowadzać
  z zachowaniem należytych środków ostrożności, aby nie uszkodzić sprzętu oraz nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.
 • W warsztatach nie mogą brać udział osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Koordynator lub animator ma prawo wyprosić osobę biorącą udział w warsztatach naruszającą zasady określone w pkt 1 – 14, w szczególności osobę, która jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, albo stanowiącą zagrożenie dla siebie lub innych osób.
 • Koordynator lub animator ma prawo wyprosić grupę,
  w której znajdują się osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo stanowią zagrożenie dla siebie lub grupy.

§ 4. Odpowiedzialność.

 1. Huta Szkła Kryształowego „Julia” i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub uszczerbek na zdrowiu osób biorących udział
  w warsztatach, powstałe na skutek naruszenia przez nie zasad określonych w § 3 niniejszego Regulaminu, bądź też niedostosowania się do uwag i zaleceń animatora.
 2. Huta Szkła Kryształowego „Julia” i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach warsztatów.
 3. Osoby dorosłe, sprawujące opiekę nad dziećmi uczestniczącymi w warsztatach, ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za szkody przez nie wyrządzone.

$ 5. Obostrzenia w stanie epidemii

1. W związku z trwającym stanem epidemii i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób zwiedzających oraz personelu Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, Fundacja Tradycji Sudeckich w Piechowicach (zwana dalej Fundacją) wprowadza następujące postanowienia dodatkowe do regulaminów zwiedzania obu obiektów oraz regulaminu uczestnictwa w warsztatach dla dzieci – malowanie na szkle, grawerowanie na szkle oraz świat koralików które obowiązują do odwołania:

2.W budynku Centrum Szklanych Opowieści Krystalium może znajdować się jednocześnie 30 osób zwiedzających (tj. 1 osoba na 15m2 powierzchni pomieszczeń zamkniętych budynku Krystalium).

3. W budynku Huty Julia może znajdować się jednocześnie 80 osób zwiedzających (tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni zamkniętych budynku Huty).

4. W pomieszczeniu, w którym prowadzone są warsztaty dla dzieci, organizowane przez Hutę Julia, może znajdować się jednocześnie:

Warsztat Malowanie na szkle 5 osób osób (tj. 1 na 15 m2 powierzchni pomieszczenia)

Warsztat Grawerowanie na szkle 7 osób osób (tj. 1 na 15 m2 powierzchni pomieszczenia).

Warsztat Świat koralików 5 osób osób (tj. 1 na 15 m2 powierzchni pomieszczenia).

Jednocześnie uczestnicy warsztatów zobowiązani są do zachowania między sobą odległości 1,5 m.

W sklepie firmowym Huty Julia Kolor może znajdować się jednocześnie 12 klientów (tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni sklepu). W sklepie firmowym Huty Julia Biały może się znajdować jednocześnie 16 klientów (tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni sklepu).

5. Do limitów osób przebywających w obiektach Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, uczestniczących w warsztatach malowania na szkle, grawerowania na szkle i świat koralików oraz klientów sklepu firmowego, określonych w pkt 1-4 powyżej, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z tym zaświadczeniem.

6. Osoby nie posiadające zaświadczenia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, odmawiające jego okazania, albo odmawiające udzielenia informacji na temat posiadania takiego zaświadczenia, będą wpuszczane do budynków Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, na warsztaty malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików oraz do sklepu firmowego wyłącznie w ramach limitów określonych w pkt 1-4.

7. Osoby zwiedzające Hutę Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, osoby uczestniczące w warsztatach malowania na szkle,grawerowania na szkle, świat koralików oraz klienci sklepu firmowego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania nakazu zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa, nawet jeśli dana osoba jest zwolniona z tego nakazu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Klienci przebywający w sklepie firmowym zobowiązani są do noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk udostępnionych w sklepie.

8. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad, o których mowa powyżej, Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia przez daną osobę zwiedzanego obiektu lub pomieszczenia warsztatów, albo do niewpuszczenia danej osoby na jego teren, a w razie niepodporządkowania się żądaniu personelu, do wezwania Policji w celu interwencji.

9. W przypadku stwierdzenia u osób zwiedzających wyraźnych oznak choroby jak np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Fundacja zastrzega sobie prawo stosownej do sytuacji reakcji, w tym m.in. wezwania służb medycznych lub niewpuszczenia danej osoby na teren obiektów Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium. na warsztaty malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików lub do sklepu firmowego.

10. Powyższe zasady dotyczą także grup zorganizowanych. W związku z tym na organizatorze grupy spoczywa obowiązek zapoznania się z tymi zasadami, poinformowania o nich grypy oraz dołożenia starań, aby zwiedzanie Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, albo udział w warsztatach malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików czy dokonywanie zakupów w sklepie firmowym przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.

11. W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów dotyczących działalności instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, lub innej zmiany przepisów, zaleceń lub wytycznych organów administracji związanych z trwającym na terytorium RP stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zwiedzania lub warsztatów i zwrotu biletu.

12. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami oraz ich akceptację.

§ 6. Postanowienia końcowe.

 1. Udział w warsztatach wymaga zapoznania się przez uczestników warsztatów lub ich opiekunów z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku, uszkodzeń ciała, kalectwa.
Unia
Modernizacja Huty Szkła Kryształowego Julia w celu wprowadzenia nowych usług turystycznych „Świat Kryształu”. Projekt współfinansowany przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska.
Unia
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez "Kolglass" Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Kolat Ryszard”